Mitsubishi

Mitsubishi Debonair, Shinjuku, Tokyo, May 2007.
Mitsubishi Minica, Nostalgic Hero Car Show, Tokyo, May 2007.

Mitsubishi Debonair, Nostalgic Hero Car Show, Tokyo, May 2007.
Mitsubishi Colt, NZ Transport Museum, October 2016.